Skip to main content

 

PRIVACY VERKLARING Stal ‘’De Borgelink’’

Stal ‘’ De Borgelink’’ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stal ‘’ De Borgelink’’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document over Privacy Verklaring; Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Stal ‘’ De Borgelink’’ is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of het contactformulier op de website.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Stal ‘’ De Borgelink’’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stal ‘’ De Borgelink’’ de volgende persoonsgegevens van je vragen:

voornaam/roepnaam
tussenvoegsel
achternaam
adres (Straat, huisnummer, postcode, woonplaats, provincie)
geboortedatum
telefoonnummer (thuis en mobiel)
e-mailadres
bankrekeningnummer
IBAN-nummer
exacte naam en woonplaats rekeninghouder
BIC code (alleen buitenlandse overboekingen)

Deze persoonsgegevens worden door Stal ‘’ De Borgelink ‘’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verstrekken van gegevens in het kader van stage.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

RECHTEN OMTRENT DE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je

 

ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

G.j. Bronsvoort
Borgelinksweg 2
7434 RH Lettele
tel. : 0570 – 551625
mob. 06 – 22469309